Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc, kiedy
wspominamy pamiątkę Wcielenia Twojego Syna
dla naszego zbawienia, zajaśniała blaskiem Twej
światłości. Spraw, abyśmy, opromienieni tym blaskiem,
z otwartym sercem przyjęli Jezusa jako naszego
Odkupiciela. Pobłogosław nas i te opłatki, którymi
się podzielimy na znak miłości i przebaczenia.

Naucz nas, Panie Boże, dzielić się chlebem, miłością i
życzliwością ze wszystkimi ludźmi, a zwłaszcza z
tymi, wśród których żyjemy. Obdarz miłością,
zgodą i jednością naszą rodzinę. Wlej nadzieję
w serca ubogich, samotnych, osieroconych i
przeżywających jakiekolwiek cierpienia.

W dzisiejszą noc Bożego Narodzenia naszą modlitwą
ogarniamy też chrześcijan mieszkających w
Betlejem i innych zakątkach Ziemi Świętej. Ty,
Panie, znasz ich troski i niepokoje. Widzisz ich
osamotnienie i lęk o przyszłość. Słyszysz wołanie
o pokój i pojednanie między narodami i wyznawcami
różnych religii. Ześlij, Panie, swój pokój na udręczoną
wojnami i przemocą Ziemię Świętą. Ulecz z nienawiści
serca żydów, muzułmanów i chrześcijan. Pomóż im
przebaczyć wzajemne urazy i krzywdy.

Wszyscy odmawiają: Ojcze nasz...
Następuje łamanie się opłatkiem.